You are here

Tin Lành Theo Ma-thi-ơ (12)

Tin Lành Theo Ma-thi-ơ (12)

Phước Cho Những Kẻ Có Lòng Trong Sạch

Ma-thi-ơ 5:8

Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập Tin Lành theo Ma-thi-ơ. Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:7, hôm nay chúng ta học tiếp câu 8.

Ma-thi-ơ 5:8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ được thấy Chúa Trời!

Các bạn có muốn được thấy Chúa Trời không? Nếu các bạn muốn được thấy Chúa Trời thì các bạn phải có một tấm lòng trong sạch. Xin các bạn để ý vào ba chữ “sẽ được thấy” ở đây, ấy là nói về chuyện trong tương lai, chứ không phải là chuyện bây giờ. Trong tương lai nếu chúng ta không được thấy Chúa Trời thì chúng ta sẽ không được vào nước Thiên Đàng, chúng ta sẽ không được hưởng sự sống đời đời, chúng ta sẽ bị hư mất! Ấy là một điều rất nghiêm trọng.

  1. Một tấm lòng trong sạch là một tấm lòng như thế nào?

Những kẻ có tấm lòng trong sạch thì sẽ được thấy Chúa Trời, nếu chúng ta muốn được thấy Chúa Trời trong tương lai thì hiện bây giờ chúng ta phải có một tấm lòng trong sạch. Vậy một tấm lòng trong sạch là một tấm lòng như thế nào? Chúng ta phải làm gì để được một tấm lòng trong sạch?

Bây giờ chúng ta hãy học tập tra khảo lời dạy trong Kinh Thánh để hiểu rõ một tấm lòng trong sạch là như thế nào.

Gia-cơ 4:8. Hãy đến gần Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau sạch tay mình, hỡi kẻ hai lòng, hãy làm sạch tấm lòng đi;

Câu Kinh Thánh này dạy rằng khi chúng ta đến gần Chúa Trời thì Chúa cũng sẽ đến gần chúng ta. Nhưng không phải người nào cũng có thể đến gần Chúa Trời đâu, chúng ta có tội lỗi thì phải lau sạch tay mình. Chúng ta làm việc bằng tay, vậy lau sạch tay mình có nghĩa là ăn năn hối cải sửa đổi lại những việc làm tội lỗi lầm lẫn của mình. Chúng ta có hai lòng thì phải làm sạch tấm lòng của mình đi. Rồi chúng ta mới có thể đến gần Chúa Trời, và Ngài cũng sẽ đến gần chúng ta. Ở đây có hai điều là trái ngược với trong sạch, một là tội lỗi, hai là có hai lòng.

a.    Một tấm lòng không tội lỗi và đầy dẫy lòng thương yêu

Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào vấn đề tội lỗi. Trong sạch là trái ngược với tội lỗi, vậy một tấm lòng trong sạch là một tấm lòng không có tội lỗi.

Một người có tấm lòng trong sạch không phải là người ấy hoàn toàn không phạm tội lỗi, xin các bạn đừng nghĩ lầm. Chẳng ai trên thế gian này là hoàn toàn vô tội, chỉ có một mình Chúa Giê-su là hoàn toàn trọn vẹn không có phạm tội lỗi nào cả, còn hết thảy loài người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta thì không có bị tội lỗi ràng buộc điều khiển, chúng ta đã ăn năn hối cải những tội lỗi ta phạm trong quá khứ, Chúa đã cho ta chết về cuộc sống tội lỗi, và huyết báu của Chúa đã rửa sạch tội lỗi của ta. Còn hiện bây giờ chúng ta đang sống trong một cuộc sống mới, Thánh Linh của Chúa Trời ngự ở bên trong ta, Ngài đang chỉ dẫn dạy dỗ và giúp đỡ ta. Có khi chúng ta không cẩn thận chúng ta lại phạm tội lỗi, nhưng Thánh Linh sẽ chỉ ra lỗi lầm của ta, và một khi ta nhận biết rằng mình đã phạm tội, thì chúng ta phải ăn năn hối cải liền, Chúa sẽ tha tội cho ta và huyết báu của Chúa Giê-su lại rửa sạch tội lỗi của ta. Ăn năn hối cải không phải chỉ một lần thôi, mà là trong suốt cả cuộc sống mới của ta, mỗi khi Thánh Linh chỉ ra lỗi lầm của ta, ta nhận biết rằng mình đã phạm tội, thì chúng ta phải ăn năn hối cải liền.

1 Giăng 1:7 – 9. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta tương giao với nhau; và huyết của Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. 8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta tự lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công nghĩa sẽ tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Qua đoạn Kinh Thánh này ta thấy người Tín Đồ của Chúa muốn được tha tội thì phải để ý hai điều, một là ta phải ở trong sự sáng, hai là ta phải ăn năn hối cải. Nếu ta không phải ở trong sự sáng thì cho dù ta có ăn năn hối cải ta vẫn không được tha tội. Mà ở trong sự sáng tức là yêu thương anh chị em Tín Đồ (1 Giăng 2:9- 10. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà lại ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, và chẳng có điều chi ở trong người khiến người vấp ngã.)

Vậy khi chúng ta yêu thương anh chị em Tín Đồ, và chúng ta ăn năn hối cải một khi Thánh Linh chỉ ra lỗi lầm của mình, thì Chúa Trời sẽ tha tội cho ta, huyết báu của Chúa Giê-su lại rửa sạch tội lỗi của ta.

Nói tóm lại một tấm lòng trong sạch là một tấm lòng không có tội lỗi và còn đầy dẫy tình thương yêu anh chị em Tín Đồ nữa. Và chúng ta có tấm lòng trong sạch chẳng phải vì chúng ta hoàn toàn vô tội, nhưng tại vì huyết báu của Chúa Giê-su rửa sạch mọi tội lỗi của ta.

b.    Một tấm lòng vững tin vào Chúa, hoàn toàn vâng phục Ngài

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào vấn đề hai lòng. Một người có hai lòng không phải là người ấy có hai trái tim. Một người có hai lòng là một người không có quyết tâm, tấm lòng bị chia làm hai, một lòng muốn cái này, lòng kia lại muốn cái khác. Thí dụ như có người muốn đi theo Chúa Giê-su nhưng lại nghi ngờ không biết Chúa có thiệt hay không, họ sợ khó khăn gian nan, sợ bạn bè thân thuộc cười nhạo chê bai v.v.

Gia-cơ 1: 5 – 8. Ví bằng trong anh em có ai kém khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi mà không trách móc, thì người sẽ được ban cho. 6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ thì giống như sóng biển hay bị gió thổi và đẩy đi. 7 Người ấy đừng tưởng rằng mình sẽ lãnh được vật chi từ nơi Chúa: 8 ấy là một người có hai lòng, không bền vững trong mọi việc người làm.

Đoạn Kinh Thánh này dạy rằng nếu chúng ta thấy rằng mình thiếu khôn ngoan trí tuệ, thì ta hãy cầu xin Chúa Trời. Ngài ban cho mọi người một cách rộng rãi, Ngài không có phê bình trách móc người ta một cách nghiêm khắc, và Ngài sẽ ban cho ta. Nhưng khi ta cầu xin, ta phải vững tin rằng Chúa sẽ ban cho ta, ta đừng nghi ngờ nghĩ rằng không biết Ngài có muốn ban cho ta hay không. Vì kẻ hay nghi ngờ thì giống như sống biển bị gió thổi và đẩy đi chỗ này chỗ kia. Hễ ai mà nghi ngờ thì đừng có mong sẽ nhận được vật chi từ nơi Chúa, kẻ nghi ngờ là một người có hai lòng, không bền vững trong tất cả mọi việc người làm.

Qua đoạn Kinh Thánh này ta thấy một người có hai lòng là một người không có đức tin bền vững đối với Chúa, người muốn được Chúa ban phước lành nhưng lại nghi ngờ nhân từ thương yêu của Ngài. Hỡi các anh chị em Tín Đồ, đức tin không bền vững và tính nghi ngờ là dính liền với nhau, và ấy là một điều rất nghiêm trọng, ấy không phải là chuyện nhỏ đâu! Khi đức tin của ta không bền vững thì ta sẽ nghi ngờ điều này điều nọ, ta sẽ nghi ngờ tình thương yêu của các anh chị em Tín Đồ, nhưng tai hại nhất là ta sẽ nghi ngờ lòng nhân từ thương xót và công nghĩa thánh sạch của Chúa. Xin các anh chị em Tín Đồ ngẫm nghĩ coi, nếu đức tin của ta không bền vững, ta nghi ngờ Chúa, vậy thì ta đâu có chịu nhờ cậy hoàn toàn vào Chúa và phó thác mọi việc trong tay của Ngài. Khi ta không muốn nhờ cậy vào Chúa và phó thác mọi việc cho Ngài, thì ta không chịu làm việc theo đúng đường lối lời dạy của Chúa, và ta sẽ làm việc theo ý riêng của mình. Điều gì ta nghĩ là đúng thì ta làm, cách nào ta thích thì ta làm theo cách đó. Như vậy thì ta sẽ phạm tội lỗi, ta sẽ càng ngày càng lìa xa con đường của Chúa.

Nhiều năm về trước khi chồng tôi và tôi còn đang theo học khóa huấn luyện Kinh Thánh ở Hong Kong, đồng thời chúng tôi thực tập hầu việc Chúa tại một hội thánh. Lúc đó chúng tôi cùng hai anh chị em Tín Đồ cùng nhau phụ trách giảng dạy một lớp học tập Kinh Thánh. Chúng tôi đang học tập tra khảo về đề tài “Căn bản của cuộc sống tâm linh”, mỗi tuần học một buổi. Cả lớp chúng tôi đều muốn học xong đề tài này nhanh hơn hầu cho các anh chị em trong lớp có thể thực tập tham dự vào việc phụng sự trong hội thánh. Nhưng rồi một chị Tín Đồ trong lớp xin cho phép nghỉ một tuần tại vì chị này muốn dắt mẹ của chị đi Thái Lan du lịch. Chúng tôi không muốn một người nào bỏ dở một bài nào cả, tại vì những bài học đó rất quan trọng. Nếu chị này dắt bà mẹ đi Thái Lan du lịch thì chị phải bỏ một bài, hoặc là cả lớp phải ngưng học tập một tuần để chờ chị này trở về. Chúng tôi khuyên chị này hãy chờ đến khi cả lớp học xong về đề tài này rồi, lớp học sẽ nghỉ một hai tuần rồi mới bắt đầu học tập về một đề tài khác, lúc đó chị mới cùng bà mẹ đi Thái Lan cũng được. Nhưng chị này không muốn chờ, chúng tôi bèn hỏi chị này vì lý do gì mà khẩn cấp như thế, chỉ là một cuộc du lịch thôi tại sao không thể chờ thêm một vài tuần nữa. Rồi chị này mới nói ra nguyên nhân là tại vì mẹ của chị thấy ma trong nhà, mẹ sợ quá cho nên mẹ muốn đi Thái Lan càng sớm càng tốt. Tuy chị này là Tín Đồ của Chúa Giê-su, nhưng mẹ của chị không tin vào Chúa cả. Đáng lẽ chị này có thể kêu cầu Danh của Chúa Giê-su trừ ma quỉ và cầu xin Ngài che chở bảo hộ người mẹ, chị này không cần phải dắt người mẹ trốn đi Thái Lan. Danh của Chúa mang đại quyền năng cao nhất trong vũ trụ trời đất này, ma quỉ tà linh đều kinh sợ Danh Ngài, khi họ nghe Danh Ngài thì họ hoảng sợ bỏ chạy. Hơn nữa Thái Lan là một nơi đầy dẫy pho tượng tà linh thần giả, mẹ của chị này đi qua Thái Lan thì không chừng tình hình càng tệ hại hơn. Nhưng chị này một mực không chịu, chị muốn dắt người mẹ đi Thái Lan liền. Rốt cuộc chúng tôi phải nói với chị này rằng lý do của chị không phải là lý do chính đáng, cả lớp học tập Kinh Thánh không thể nghỉ học một tuần để chiều ý chị được. Nếu chị quyết định đi Thái Lan thì chị sẽ mất một buổi học, và chị sẽ không được tham dự vào việc phụng sự Chúa trong hội thánh nữa. Bởi vì những người không tin cậy vào Chúa và không muốn làm việc theo lời dạy của Ngài thì không được tham dự vào việc phụng sự Ngài. Phụng sự Ngài là một đặc ơn, chỉ có những người hoàn toàn tin cậy vâng phục Ngài mới được ban cho đặc ơn này. Sau đó chị này cứ làm theo ý mình mà cùng người mẹ đi Thái Lan, các bạn có biết rốt cuộc là sao không? Họ ở tại một khách sạn ở Thái Lan, và người mẹ lại thấy ma nữa trong khách sạn đó! Người mẹ càng hoảng sợ hơn, họ nghỉ rằng đi qua Thái Lan để trốn ma, nhưng họ trốn không được. Sau một tuần lễ chị này cùng người mẹ trở về Hong Kong, nhưng người mẹ sợ quá mà mắc bịnh. Và người chị Tín Đồ này về sau cũng rời khỏi hội thánh. Tôi không biết chị này có đi hội thánh khác hay không, tôi chỉ cầu nguyện mong chị này đừng có đánh mất niềm tin mà hãy ăn năn hối cải trở về đường lối của Chúa.

Các bạn thấy khi đức tin của ta không bền vững thì sẽ dẫn đưa đến hậu quả tại hại đến dường nào! Nói tóm lại một người có hai lòng có nghĩa là đức tin của người ấy không bền vững, người này nghi ngờ Chúa, rồi người này không chịu hoàn toàn tin cậy vào Ngài và phó thác mọi việc trong tay của Ngài. Một tấm lòng như vậy sẽ dẫn đưa đến tội lỗi và lìa xa con đường của Chúa. Cho nên câu Kinh Thánh ở trên dạy rằng những kẻ có hai lòng thì phải làm sạch tấm lòng đi rồi mới có thể đến gần Chúa Trời.

Bây giờ ta tổng hợp lại những điều ta vừa học tập, một tấm lòng trong sạch là một tấm lòng không tội lỗi, đầy dẫy lòng yêu thương, và có đức tin bền vững không có nghi ngờ gì cả.

Hê-bơ-rơ 12:14. Hãy tìm cầu hòa hảo với mọi người và sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa Trời.

Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Chúa Trời, vậy một người có tấm lòng trong sạch tức là một người nên thánh. Xin các bạn để ý, từ ngữ “nên thánh” trong Cựu Ước mang ý nghĩa là “dành riêng cho Chúa Trời”. Một vật nên thánh là một vật dành riêng cho Chúa Trời, vật ấy không được dùng trong bất cứ việc gì khác ngoài việc hiến dâng của lễ cho Chúa. Một người nên thánh là một người dành riêng cho Chúa Trời để Ngài tùy ý sử dụng.

Bởi vậy nếu chúng ta muốn được nên thánh tức là chúng ta muốn trở thành một người dành riêng cho Chúa được Ngài sử dụng trong công việc của Ngài thì chúng ta phải là một người không có tội lỗi chẳng phải vì chúng ta hoàn toàn vô tội, nhưng tại vì ta đầy dẫy lòng thương yêu đối với anh chị em Tín Đồ và ta ăn năn hối cải tội lỗi của mình, cho nên huyết báu của Chúa Giê-su đã rửa sạch tấm lòng của ta, và ta phải có đức tin bền vững, ta hoàn toàn vâng phục Chúa phó thác mọi việc cho Ngài.

(Tít 1:15 – 16. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. 16 Họ xưng mình biết Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.)

  1. Tính tình của những người có tấm lòng trong sạch

Các bạn có muốn được một tấm lòng trong sạch không? Còn tôi thì rất ham mộ một tấm lòng như thế, một tấm lòng không có tội lỗi, có niềm tin bền vững, hoàn toàn tin cậy vâng phục Chúa. Tôi hằng cầu nguyện xin Chúa làm sạch tấm lòng của tôi, khiến tâm linh tôi nên thánh chỉ dành riêng cho Chúa sử dụng thôi.

Nếu tấm lòng của ta là trong sạch nên thánh, thì hiện bây giờ ta đã có thể kinh lịch được Chúa Trời hằng ở cùng với ta. Có một thầy truyền đạo người Trung Quốc rất nổi tiếng tên là Tống Thượng Tiết. Thầy Tống từng đến Việt Nam truyền giảng Tin Lành khoảng sáu mươi mấy năm về trước, thầy đi khắp nhiều nơi ở Á Châu để rao truyền Tin Lành. Thầy quả thật là một người dành riêng cho Chúa Trời. Thầy đậu bằng cấp Tiến Sĩ Hóa học ở đại học nước Mỹ, đáng lẽ thầy có thể sống một cuộc đời giàu sang danh vọng, nhưng thầy từ bỏ hết thảy để truyền giảng Tin Lành của Chúa. Chúa đã sử dụng thầy Tống để dẫn đưa vô số người trở về với Ngài, rất nhiều người chỉ lắng nghe thầy giảng đạo có một lần thôi mà cuộc đời của họ thay đổi hoàn toàn, họ chẳng những tin vào Chúa mà họ cũng noi gương của thầy Tống mà từ bỏ hết thảy để phụng sự Chúa truyền giảng Tin Lành của Ngài. Thông thường trước khi buổi giảng đạo bắt đầu, thầy đã biết trước trong buổi giảng đạo này sẽ có bao nhiêu người tin vào Chúa được cứu ơn, thầy nói ấy là khải thị của Chúa, và lần nào cũng ứng nghiệm y như thầy nói vậy. Nhưng cũng có nhiều người phê bình đả kích thầy, họ còn bịa đặt ra nhiều chuyện để vu cáo thầy nữa. Nhưng những lời đả kích vu cáo đó không hề khiến thầy bực tức cả, thầy chỉ nói rằng, “Nếu lòng tôi có tội lỗi, thì Chúa sẽ không có ở cùng với tôi đâu, nhưng mỗi lần tôi cầu nguyện, tôi vừa mới nhắm mắt lại thì Chúa đã đứng ngay trước mặt tôi rồi!” Các bạn thấy chưa? Các bạn có muốn kinh lịch những chuyện như thế không? Còn tôi thì tôi ham muốn lắm! Nếu tấm lòng của ta quả thật là trong sạch, thì hiện bây giờ ta đã có thể kinh lịch được Chúa Trời hằng ở cùng với ta, cũng như thầy Tống nói vậy, khi thầy cầu nguyện thì Chúa đứng ngay trước mặt thầy! Nếu hiện bây giờ chúng ta đã kinh lịch được sự hiện diện của Chúa một cách chân thật như vậy  thì ta biết chắc rằng trong tương lại ta sẽ được thấy Chúa Trời.

Bây giờ để chúng ta học tập thêm vài đoạn Kinh Thánh để thấy rõ tính tình của những người có tấm lòng trong sạch là như thế nào.

1 Ti-mô-thê 1:5. Mục đích của lời dạy này là tình yêu thương ra từ một tấm lòng trong sạch, một lương tâm tốt và một đức tin chân thành.

Câu Kinh Thánh này chỉ ra rằng sự yêu thương là ra từ một tấm lòng trong sạch, một lương tâm tốt và một đức tin chân thành. Khi chúng ta có một tấm lòng trong sạch thì tình yêu thương sẽ chảy ra từ trong lòng ta.  Các anh chị em Tín Đồ có cảm thấy lòng yêu thương của mình vẫn nông cạn không? Tôi thường cảm thấy lòng yêu thương của tôi vẫn không đủ, tôi yêu thương anh chị em Tín Đồ quá ít, quá nông cạn. Tôi thường cầu xin Chúa giúp tôi có thể yêu thương anh chị em nhiều hơn và sâu hơn. Nếu ta muốn có tình yêu thương nhiều hơn và sâu hơn thì ta phải có một tấm lòng trong sạch.

Tit 2:14. là Đấng đã hy sinh vì chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi tất cả tội lỗi,  và để làm sạch chúng ta đặng trở thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một đoàn dân sốt sắng làm việc tốt lành.

Câu Kinh Thánh này dạy rằng Đấng đã hy sinh vì chúng ta thì tức là Chúa Giê-su, Ngài cứu chuộc chúng ta khỏi tất cả tội lỗi, và Ngài cũng làm sạch chúng ta khiến chúng ta trở thành một đoàn dân thuộc riêng về Ngài. Các bạn còn nhớ nên thánh có nghĩa là dành riêng cho Chúa, vậy có nghĩa là chúng ta trở thành một đoàn dân nên thánh, chúng ta thuộc riêng về Chúa, chúng ta không bị người ta ràng buộc kiềm chế, chúng ta hoàn toàn vâng phục Chúa dành riêng cho Ngài. Và một đoàn dân như vậy thì rất sốt sắng làm việc tốt lành.

Ta thấy một đặc tính khác của những kẻ có lòng trong sạch là sốt sắng làm việc tốt lành. Những người này yêu làm việc lành, sở thích của họ là làm việc lành. Các bạn có từng gặp những người như thế chưa? Trên thế gian này thì rất ít người làm việc lành, cho dù có một số ít người cũng chịu làm việc lành, nhưng họ cũng chỉ làm việc lành cho những kẻ họ yêu thích thôi, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là làm việc lành cho những kẻ họ không thù ghét thôi,  họ đâu có chịu làm việc lành cho kẻ thù của mình. Mà những người Tín Đồ chân chính của Chúa đã được làm sạch tấm lòng rồi, họ trở thành một đoàn dân dành riêng cho Ngài, họ rất sốt sắng, rất yêu thích làm việc tốt lành, và họ có thể làm việc lành cho hết thảy mọi người kể cả kẻ thù nghịch của mình.

Ma-thi-ơ 5:44 – 45. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Đức Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công nghĩa cùng kẻ độc-ác.

Đây là lời dạy của Chúa Giê-su, Ngài bảo chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta, như vậy ta mới xứng đáng là con cái của Chúa Trời. Chúa Trời yêu thương cả kẻ dữ lẫn kẻ lành, Ngài ban mưa cho kẻ công nghĩa cùng kẻ độc ác. Nếu chúng ta muốn được làm con cái của Ngài thì chúng ta cũng phải bắt chước Ngài. Người đời không bao giờ làm được điều này, chỉ khi mà huyết báu của Chúa Giê-su đã rửa sạch tấm lòng của ta thì ta mới có thể làm được điều này.

Nói tóm lại những người có tấm lòng trong sạch thì có lòng yêu thương chân thành và họ rất nhiệt thành làm việc tốt lành, họ không phải chỉ làm việc lành cho những kẻ họ yêu thích thôi, mà họ có thể làm việc lành cho cả kẻ thù nghịch của mình nữa!

Hôm nay chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ 5:8, “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Chúa Trời!” Những kẻ có tấm lòng trong sạch thì có phước lắm tại vì họ sẽ được thấy Chúa Trời trong tương lai ở nước Thiên Đàng. Một tấm lòng trong sạch là một tấm lòng không tội lỗi và có đức tin bền vững, hoàn toàn vâng phục Chúa phó thác mọi việc cho Ngài. Những người có lòng trong sạch là những người dành riêng cho Chúa Trời để Ngài sử dụng, họ đầy dẫy lòng thương yêu và rất nhiệt thành làm việc tốt lành cho mọi người, kể cả người thù nghịch của mình. Các bạn có muốn một tấm lòng trong sạch không? Nếu các bạn muốn một tấm lòng trong sạch thì bạn hãy cầu xin Chúa rửa sạch tấm lòng của bạn đi, chỉ có Chúa mới làm được chuyện này thôi, chúng ta không cách nào tự trau dồi rèn luyện để có được một tấm lòng trong sạch đâu!

 

 

(c) 2012 Christian Disciples Church